ពត៌មានពីភាពយន្ត

Lego Movie 2: The Second Part

Five years have passed since the events of Taco Tuesday. Duplo invaders from outer space have turned Bricksburg into a post-apocalyptic wasteland but Emmet still pretends that everything is awesome. However, when his friends, including Wyldstyle, get kidnapped by a new invader called Sweet Mayhem, Emmet must embark on a mission into space to rescue them.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 8 Feb 2019
Genre: Action / Adventure / Animation
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish
Director: Mike Mitchell
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត