ពត៌មានពីភាពយន្ត

Pokémon Detective Pikachu

Ace detective Harry Goodman has mysteriously gone missing. His 21-year-old son Tim goes searching for him, with the help of Harry`s former Pokemon partner, Detective Pikachu. Together, they chase clues through the neon-lit streets of Ryme, a modern metropolis where humans and Pokemon live side by side, encountering various kinds of Pokemon characters. This leads to their discovery of a shocking plan that threatens the whole Pokemon universe and could destroy the peaceful co-existence between humans and Pokemon.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 10 May 2019
Genre: Animation / Family / Fantasy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe, Omar Chaparro, Suki Waterhouse
Director: Rob Letterman
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត