ពត៌មានពីភាពយន្ត

Us

Lupita Nyong`o stars as the lead of Jordan Peele`s new horror film. A family of four wishing to spend a pleasant day at the beach with their friends, encounter a terrifying man with sleeves dripping with blood. Later that night, their home is broken into by four intruders who eerily have the same - albeit distorted - faces of the said family.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 15 Mar 2019
Genre: Thriller
Running Time: NA
Distributor: Sabay MVP
Cast: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Tim Heidecker
Director: Jordan Peele
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត