ពត៌មានពីភាពយន្ត

Breakthrough

Joyce Smith`s son John is pronounced dead after falling through an icy lake in Missouri one winter. She keeps praying for a miracle, praying loudly to God to save his life, even though the 14-year-old boy has been lying lifeless on the hospital bed for more than an hour. Miraculously, her son`s heart starts to beat once again.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Biography / Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Chrissy Metz, Josh Lucas, Topher Grace, Mike Colter, Marcel Ruiz, Dennis Haysbert
Director: Roxann Dawson
Format:


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត