ពត៌មានពីភាពយន្ត

Once Upon A Time In Hollywood

Rick Dalton is a Hollywood TV star and his best friend Cliff Booth is his stunt double. Both of them are former Western performers trying to regain success in the New Hollywood era, which is quite different from what they can remember in their time of being Hollywood actors. Rick`s neighbour, Sharon Tate, is a young aspiring actress. Tate`s life comes to an end in 1969 in the hands of the Manson Family cult, led by cult leader Charles Manson.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 9 Aug 2019
Genre: Comedy / Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, James Marsden, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Damian Lewis
Director: Quentin Tarantino
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត