ពត៌មានពីភាពយន្ត

Walk With Me

With her father being a drug addict and her elderly mother a busy nurse, a young woman lives a lonely existence in a loveless family. She starts seeing a little girl in braids following her around, after one of the tenants at her rented place gets attacked by the spirits he keeps and moves out. She is also often bullied by her manager at work and her father at home. Having no one to turn to, she resorts to asking a strange doll for help dealing with her bullies. When they end up killed in strange ways, she fears that the doll might be responsible.

Language: Mandarin
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 23 Sep 2019
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Michelle Wai, Alex Lam, Anna Ng, Richard Ng, Emily Kwan
Director: Ryon Lee
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត