ពត៌មានពីភាពយន្ត

Ad Astra

Twenty years ago, Roy McBride`s father disappeared during a one-way mission to Neptune in search of extra-terrestrial intelligence. Now Roy, working as an Army Corps engineer, travels through the solar system to look for him.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 19 Sep 2019
Genre: Science Fiction / Thriller
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Brad Pitt, Ruth Negga, Jamie Kennedy, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones
Director: James Gray
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត