ពត៌មានពីភាពយន្ត

Glass

This movie serves as the sequel to two M. Night Shyamalan titles, "Split" and "Unbreakable". It sees the return of David Dunn, a security guard with supernatural abilities. This time he is on a mission to pursue and apprehend Kevin Wendell Crumb, who suffers from dissociative identity disorder, with a total of 24 different personalities including The Beast. In the midst of the action, the two will encounter Elijah Prince, an incarcerated mass murderer that holds secrets concerning both men.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 17 Jan 2019
Genre: Horror / Thriller
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson
Director: M. Night Shyamalan
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត