ពត៌មានពីភាពយន្ត

Avengers: Endgame

The twenty-second movie in the Marvel Cinematic Universe (MCU), also serving as the sequel to "Avengers: Infinity War". The main characters from the MCU band together to fight evil one last time thus saving the world from harm.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 25 Apr 2019
Genre: Action / Superhero
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch
Director: Anthony Russo, Joe Russo
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត