ពត៌មានពីភាពយន្ត

Reside

The Jit Asongkhai (Infinity Spiritual Centre) cult, consisting of Madame and her apprentices Dej, Prang, Soy, Kruea, Krit and Nop, gathers at a house they use as their headquarters to perform a ritual to bring a body back to life. While gathered around a dead body, they chant to call a spirit to come to it but suddenly they find themselves fighting back vagabonds spirits that are trying to come inside and possess them instead. Trapped inside the house as a storm rages outside, they will have to figure out why the spirits are targeting their bodies as hosts and find a way out of the predicament.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NC15
Release Date: 28 Mar 2019
Genre: Horror / Thriller
Running Time: 104 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Ananda Everingham, Ja Natthaweeranuch, Ploy Sornarin
Director: Wisit Sasanatieng
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត