ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Wrath

During the Joseon era, a young bride marries into a cursed family, not knowing that all the sons die on their wedding day. She now has to live in the family`s haunted house and soon learns of the horror that lurks within it and the reason why the sons died.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: R18
Release Date: 31 Dec 2018
Genre: Horror / Mystery
Running Time: 95 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Seo Young-Hee, Son Na-Eun, Lee Tae-Ri, Park Min-Ji
Director: Yoo Young-Seon
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត