ពត៌មានពីភាពយន្ត

Okko's Inn

Okko is a young girl whose parents have died in a tragic accident. Now, she lives with her grandmother, who runs an inn built on a spring that is said to have healing waters. She then encounters ghosts at the inn but they are not scary entities, they are playful child ghosts that keep her company. The little girl feels less lonely with the ghosts around as she prepares to be the next owner of the inn.

Language: Japanese
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 31 Jan 2019
Genre: Animation
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Seiran Kobayashi, Nana Mizuki, Satsumi Matsuda
Director: Kitaro Kosaka
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត