ពត៌មានពីភាពយន្ត

Funan (CIFF)

Set in Phnom Penh in 1975, when the Khmer Rouge`s reign of terror begins. Chou`s life is turned upside down as the Cambodian population is deported to camps. Things turn worse when her 4-year-old son is snatched from her but she never loses hope and fights to save him and keep her family together.

Language: French
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 13 Mar 2019
Genre: Animation
Running Time: 84 Minutes
Distributor: Film Festival Organizer
Cast: Bérénice Bejo, Louis Garrel
Director: Denis Do
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត