ពត៌មានពីភាពយន្ត

Green Book

Set during the era of racism and segregation in the `60s, world-class African-American pianist Dr. Don Shirley is about to tour the American South but he needs to make sure he stays safe. For that reason, he hires working-class Italian-American bouncer Tony Lip to drive and protect him during his concert tour. The two form an unexpected bond as they navigate the racism of the region.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 22 Feb 2019
Genre: Biography / Comedy / Drama
Running Time: 130 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
Director: Peter Farrelly
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត