ពត៌មានពីភាពយន្ត

Krut: The Himmaphan Warriors

The majestic Garuda is fighting a tight battle with the monstrous Raksod. To survive, it flies over the sea to the Himmaphan land, where it gathers powerful army from Kinnara, Kodchasri and Norasingha. Together with the brave Himmaphan Warriors, they have to stop Raksod from destroying the world.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 26 Apr 2019
Genre: Animation
Running Time: 100 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Rong Kaomoonkadee, Nadech Kugimiya
Director: Wisit Sasanatieng
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត