ពត៌មានពីភាពយន្ត

Gentayangan

Moving to a hotel might sound like an upgrade and a fun experience but for one family, who has gone bankrupt and lost their house, it is a nightmare. That is because the hotel they are forced to move to is haunted.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: NC15
Release Date: 16 Nov 2018
Genre: Horror
Running Time: 85 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Baim Wong, Nadine Alexandra, Christ Laurent
Director: Witra Asliga, Shyam Ramsay
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត