ពត៌មានពីភាពយន្ត

Unstoppable

Once a notorious gangster, Dong-Chul is now a changed man and happily married to Ji-Soo. His past catches up with him, however, when one day he returns home to find his wife missing. He finds out that she has been kidnapped when he receives a phone call saying that the caller is willing to pay him to give her up. Dong-chul vows that he will do anything to save Ji-soo.

Language: Korean
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 31 Jan 2019
Genre: Action / Crime
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ma Dong-Seok, Song Ji-Hyo, Kim Sung-Oh, Kim Min-Jae, Park Ji-Hwan, Bae Noo-Ri
Director: Kim Min-Ho
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត