ពត៌មានពីភាពយន្ត

Mia And The White Lion

London girl Mia is young and rebellious. When she moves to Africa with her parents, she befriends a white lion cub. As the lion grows bigger, she worries that he will be sold into the trophy-hunting business. To prevent his sale, she runs away with him.

Language: English / French
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 18 Jan 2019
Genre: Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Daniah De Villiers, Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan
Director: Gilles De Maistre
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត