ពត៌មានពីភាពយន្ត

Mia And The White Lion

London girl Mia is young and rebellious. When she moves to Africa with her parents, she befriends a white lion cub. As the lion grows bigger, she worries that he will be sold into the trophy-hunting business. To prevent his sale, she runs away with him.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 18 Jan 2019
Genre: Drama
Running Time: 99 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Melanie Laurent, Ryan Mac Lennan, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers
Director: Gilles De Maistre
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត