ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Rope Curse

It is believed that when someone commits suicide by hanging, the rope used in the act will be cursed. In China`s Fujian Province, ancient rituals are carried out to lift the curse from the rope by setting it on fire and placing it in the sea. Taiwan still practices the ritual to this day as a sign of respect for the deceased. Intrigued by it, Jia-Wei, a daytime television network employee who spends his nights streaming videos of bizarre things, and his fiancee decide to make a viral video by streaming the ritual. However, the couple ends up falling into a deadly curse that turns their lives upside down.

Language: Mandarin
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 31 Dec 2018
Genre: Horror / Thriller
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Kimi Hsia, Jason Tsou, Chen Bor Jeng, Sun Ke-Fang
Director: Liao Shih Han
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត