ពត៌មានពីភាពយន្ត

Kafir

Unknown spirits begin to haunt a family after the father`s sudden, mysterious death. The mother starts to behave strangely and is often in fear. Wanting to prevent their mother from meeting the same fate as their father, the two children will have to figure out the cause in order to save her.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NC15
Release Date: 26 Oct 2018
Genre: Horror
Running Time: 98 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Putri Ayudya, Sujiwo Tejo, Indah Permatasari
Director: Azhar Kinoi Lubis
Format: 2D, 2D ATMOS


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត