ពត៌មានពីភាពយន្ត

Take Point

In 2024, on the day of the U.S. presidential election, an elite mercenary force embarks on a secret CIA mission to apprehend North Korea`s Armed Forces Minister in an underground bunker below the Korean Demilitarized Zone (DMZ). However, they get caught in the crossfire and the situation escalates, sparking fear of an impending third world war.

Language: Korean
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 22 Feb 2019
Genre: Action
Running Time: NA
Distributor: Sabay MVP
Cast: Ha Jung-Woo, Lee Seon-Gyun, Jennifer Ehle, Kevin Durand, Kang Shin-Cheol, Yang Ji-Soo
Director: Kim Byung-Woo
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត