ពត៌មានពីភាពយន្ត

Rampant

Lee Chung, a Prince of Joseon, is a talented swordsman but also a womaniser who is prone to gambling. He has been given to the Qing Dynasty as a political hostage but returns to Joseon after more than 10 years later when his older brother Lee Young is set to succeed the throne. Soon, Lee Chung has to confront the monsters that run rampant in the night.

Language: Korean
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 21 Nov 2018
Genre: Action / Historical
Running Time: 122 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Hyun Bin, Jang Dong-Gun, Jo Woo-Jin, Kim Eui-Sung
Director: Kim Sung-Hoon
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត