ពត៌មានពីភាពយន្ត

Viral

A girl ends up at an abandoned building while playing an augmented reality game. She wins the game and takes a photo to commemorate her win. Later, she realises there is a mysterious girl in the photo she has taken. Worse, the mystery girl is now haunting her. While trying to figure out who the mystery girl is, she sends the photo to her friends and inadvertently causes them to be haunted by the mystery girl too.

Language: Thai
Subtitle: English
Classification: NC15
Release Date: 18 Feb 2019
Genre: Horror
Running Time: 81 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ploy Sornarin, Natthasit Kotimanuswanich, Suteetida Kieatkitjaroen, Thana Vichayasuranan
Director: Manussanun Pongsuwan
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត