ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Spell

Strange things begin to happen after Thida and her husband move to a new home in the Cambodian countryside. She notices water puddles suddenly forming in her new home and sees her own dead body floating in the pool. She also discovers her husband`s secretive past when she comes across an old letter. Her husband, meanwhile, has become paralysed from a mysterious illness. With the doctor unable to help, Thida turns to a Monk instead, who then warns her of the dark spirit that shadows her husband. Finding strength in her love for him, she struggles to protect her husband from the dark spirit.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 5 Oct 2018
Genre: Drama / Horror
Running Time: 80 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Thanet Thorn, Sveng Socheata, Sarita Reth, So Ramphoum
Director: Amit Dubey
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត