ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Tag-Along: Devil Fish

Wanting to rid a haunted house of its spectres, a medium is called in to dismiss them. He proceeds to seal them inside a fish and the haunting stops. One summer, a group of kids go fishing at the river during the school holiday. They unknowingly catch the demon fish that the medium has used. Since then, the spectres are released back into the world and their evildoing begins again.

Language: Mandarin
Subtitle: English
Classification: R18
Release Date: 10 Dec 2018
Genre: Horror
Running Time: 115 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Vivian Hsu, Jen Shuo Cheng
Director: David Chuang
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
The Tag-Along: Devil Fish (R18) VIP
01:50PM
 


The Tag-Along: Devil Fish (R18)
11:15AM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
12:10PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
The Tag-Along: Devil Fish (R18) VIP
05:20PM
 


The Tag-Along: Devil Fish (R18) Couple
12:15PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត