ពត៌មានពីភាពយន្ត

Hantu Kak Limah

Kak Limah is discovered dead by Khuda, Hussin and Wani. Since then, her ghost has been spotted around Kampung Pisang, making the villagers feel restless. Enter Encik Solihin, who tries to help by shooing her ghost away from the village. Hussin becomes jealous when the villagers start to trust and depend on Encik Solihin. However, the tragedy behind Kak Limah`s death has yet to be unveiled.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 17 Jan 2019
Genre: Comedy / Horror
Running Time: 111 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Awie, Delimawati, Rab Khalid, TJ Isa, Sharwani, Zul Ariffin, Uqasha Senrose, Ropie
Director: Mamat Khalid
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត