ពត៌មានពីភាពយន្ត

Buyer Beware

Only after an ambitious property agent, Charlie, joins a successful agency run by a rich couple, Gordon and Lucy, did he realise the horrific secret behind the company`s success. They make a high profit by buying properties for cheap after someone has died or been murdered there and then selling them back with exorbitant prices without mentioning the truth to the buyers. Charlie is caught in an ethical dilemma where he continues on selling these properties but is constantly haunted by the supernatural beings there.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 23 Jul 2018
Genre: Horror
Running Time: 97 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Carlos Chan, Bryant Mak, Carmen Soup
Director: Jeffrey Chiang
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត