ពត៌មានពីភាពយន្ត

Ghost Wife

High schooler Nard is in a relationship with Mac, a senior from her school. When Nard gets pregnant, her mother persuades her to abort the baby while Mac`s mother forces him to cut contact with Nard and sends him to study abroad. However, Nard dies during the abortion. She returns as a ghost, haunting the apartment complex that she used to live in.

Language: Thai
Subtitle: No Subtitle
Classification: NC15
Release Date: 29 Oct 2018
Genre: Horror
Running Time: 99 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Supawadee Kitisopaku, Chitipat Wattanasiripong, Nattana Kuwongwattanaseree
Director: Mate Yimsomboon
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត