ពត៌មានពីភាពយន្ត

Down A Dark Hall

Based on Lois Duncan`s novel, the movie follows Kit Gordy, a new student at the exclusive Blackwood Boarding School. She can`t help but think that the school is evil because of the sinister headmistress in charge of it. To survive this, Kit has to confront the dark powers of the headmistress and come face-to-face with her supernatural abilities.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 4 Mar 2019
Genre: Drama / Fantasy / Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrman
Director: Rodrigo Cortes
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត