ពត៌មានពីភាពយន្ត

Playmobil: The Movie

Inspired by the eponymous toy line, the movie follows the adventures of siblings Charlie and Marla in the animated universe of Playmobil. It all begins when Charlie suddenly disappears into the Playmobil universe and Marla has to go after him to bring him home. There she faces the villain, Emperor Maximus. Aside from him, she also meets a smooth-talking food truck driver Del, a dashing and charismatic secret agent Rex Dasher, a wholehearted misfit robot and an extravagant fairy-godmother along the way.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 14 Sep 2019
Genre: Adventure / Animation
Running Time: 100 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Anya Taylor-Joy, Gabriel Bateman, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Meghan Trainor, Adam Lambert
Director: Lino DiSalvo
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត