ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Current War

Thomas Edison and George Westinghouse are two great inventors engaged in a battle to create a sustainable electrical system. Whoever comes up with the better system will get to market it to America and power the new century. While Edison is backed by J.P. Morgan, Nikola Tesla supports Westinghouse who sees fatal flaws in the direct current design that Edison has come up with. Tesla and Westinghouse instead focus on alternating current, despite it being more risky and dangerous.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 5 Sep 2019
Genre: Biography / Drama / Historical
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Katherine Waterston, Tom Holland
Director: Alfonso Gomez-Rejon
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត