ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Kid Who Would Be King

Alex is an ordinary British schoolboy with everyday problems. One day, he discovers the mythical sword Excalibur and is now in possession of the most powerful sword in history. With this, an evil villain named Morgana appears to destroy the world. Alex and his friends must defeat her and save the world.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 25 Jan 2019
Genre: Adventure / Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Louis Serkis, Tom Taylor, Dean Chaumoo, Rhianna Doris, Angus Imrie, Patrick Stewart, Rebecca Ferguson
Director: Joe Cornish
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត