ពត៌មានពីភាពយន្ត

The New Mutants

Five young mutants, Magik, Wolfsbane, Sunspot, Cannonball and Mirage, are captured and held in a secret facility against their will. There, they discover that each of them has a unique ability. As they come to grips with their superpowers, they fight to save themselves and free themselves from their past sins.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Action / Horror / Science Fiction
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, Alice Braga
Director: Josh Boone
Format:


[More] [Trailers] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត