ពត៌មានពីភាពយន្ត

Holmes And Watson

This humorous take on Arthur Conan Doyle`s classic mysteries follows master detective Sherlock Holmes and his esteemed partner, Doctor Watson, as they solve mysteries and cases in London in the most comical ways possible.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 27 Dec 2018
Genre: Adventure / Comedy / Mystery
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Will Ferrell, John C. Reilly, Lauren Lapkus, Rob Brydon
Director: Etan Cohen
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត