ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Secret Life Of Pets 2

With his owner Katie now married with a child of her own, Max the terrier has to cope with the major changes in his life. When the family goes on a trip to the countryside, Max has numerous run-ins with cows who dislike dogs, a turkey that scares him and foxes that are hostile to him. Then he meets a farm dog, Rooster, who tries to help him overcome his fears. Meanwhile, back in the city, Gidget is trying to rescue Max`s favourite toy from an apartment full of cats, and Snowball is trying to free Hu the white tiger from a circus.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 21 Jun 2019
Genre: Animation / Comedy
Running Time: 95 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell
Director: Chris Renaud
Format: 2D, 3D, 3D ATMOS


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត