ពត៌មានពីភាពយន្ត

Binding Souls

For their dissertation, five students research the history of a famous college that was once used as a military laboratory by the Japanese army, back in World War II. For years, there have been countless horrifying supernatural urban legends passed among the students and faculty of the college. The college`s principal, Mr. Law and one of the teachers, Miss Fong show a group of students around the campus. When they reach the college`s museum, they get excited at the sight of archives about the Japanese army that they need for their research. Among the archives, they find the diary of an ex-student that lists the detail of every supernatural incident to have occurred in the college, including the mysterious disappearance of a female student.

Language: Mandarin
Subtitle: English
Classification: NA
Release Date: 18 Nov 2019
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Yuen Cheung Yan, Tsao Yu Ning, Kara Hui, Carlos Chan, Angie Shum, Xiao Xun
Director: Chan Pang Chun
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត