ពត៌មានពីភាពយន្ត

T2 Trainspotting

Loosely based on the novel "Porno" created by Irvine Welsh, the film is a continuation of the 1996 British black comedy crime drama, "Trainspotting". It reunites all the original characters including Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle and Irvine Welsh himself.

Language: English
Subtitle: NA
Classification: NA
Genre: Black Comedy / Crime / Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle
Director: Danny Boyle
Format:


[More]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Cinnamon Lion

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: “Trainspotting”

The Good, the Bad and the Twenty Years After:

• Sequels made long after the original is always risky, especially if it is an unneeded sequel, but luckily the "Trainspotting" sequel is independent and respectful to its predecessor while standing on its own merits as a great movie.

• Though the sequel may not be as good as the original, it is still enjoyable, but most importantly, it has enough style and soul that reminds viewers why the first film is such a gem in the first place.

• The movie is all about the characters, and it did a very good job at giving these four people twenty years more content as they are all living much different lives than before.

• The film is filled with flashbacks of the original which blend over very well in present time.

Trivia:

• When the film is in development, it was titled "Porno", named after the sequel novel to "Trainspotting".


Cinema Online, 10 March 2017
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត