ពត៌មានពីភាពយន្ត

Blade Runner 2049

Thirty years after the events of the first film, Officer K, a new blade runner for the Los Angeles Police Department, uncovers a long-buried secret that is potentially able to plunge what is left of society into chaos. With his discovery, K decides to go on a quest in search of a former blade runner who has been missing for 30 years, Rick Deckard.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 6 Oct 2017
Genre: Science Fiction
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Dave Bautista
Director: Denis Villeneuve
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត