ពត៌មានពីភាពយន្ត

Split

Kevin is a man with at least 23 different personalities who is compelled to abduct three teenage girls led by the willful and observant Casey. As the girls are held captive, a final personality - "The Beast" - begins to materialise and dominate all the others, causing Kevin to fight for survival among all of those contained within him as well as everyone around him.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 19 Jan 2017
Genre: Thriller
Running Time: 118 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson
Director: M. Night Shyamalan
Format: 2D


[More] [Trailers]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Cinnamon Lion

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: “The Visit”

The Good, the Bad and the Distinctive Personalities:

• The once-amazing director who made a decent comeback in 2015 with the thriller "The Visit", returns once again with another amazing work.

• James McAvoy has truly outdone himself with a very successful one-man show, showcasing 23 different personalities, a feat that is not easy to pull.

• His performance is amazingly versatile with an all accent-changing and mannerism-altering personas. None of the personalities resemble one another and each seems like individual characters.

• Lastly, like every other Shaymalan film, the movie too has a traditional Shyamalan twist that will deliver a jolt thrills to your nerves and also blow your mind away by the end.

Trivia:

• This is M. Night Shyamalan's longest movie to date, and also the most challenging of his career.Cinema Online, 20 January 2017
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត