ពត៌មានពីភាពយន្ត

A Street Cat Named Bob

Based on the international best-selling book of the same name, recovering drug addict James Bowen is running out of luck. He attempts to rebuild his life and future by busking in Covent Garden but every day he struggles to make a living. One day, he finds a ginger cat sitting outside his door. Thinking that it belongs to a neighbour, he ignores the cat. But over the next days, he finds that the cat continues to linger outside his door. James then notices an infected wound on the cat and takes it to the vet. From then on, the two lives begin to intertwine.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 29 Dec 2016
Genre: Comedy / Drama
Running Time: 104 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Luke Treadaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head
Director: Roger Spottiswoode
Format: 2D


[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត