ពត៌មានពីភាពយន្ត

Renegades

As a group of Navy SEALs try to solve a long-forgotten mystery, they encounter yet another enigma - deep inside a lake in war-torn Serbia, an immense treasure lies hidden waiting to be discovered.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 8 Sep 2017
Genre: Action / Thriller
Running Time: 105 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Sullivan Stapleton, J.K. Simmons, Charlie Bewley
Director: Steven Quale
Format: 2D


[More] [Trailers]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Cinnamon Lion

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: “Act of Valor”

The Good, the Bad and the Navy SEALs:

• The movie is a decent action adventure that is good enough to get your attention from start to finish.

• The action is good, not too overly dramatic, and the story is interesting though don't let its commonality affect your viewing experience.

• Also, the movie stars a line-up of not-so-known cast - except for J.K. Simmons - but all of them has a pretty good rapport with each other, and their acting was quite natural.

• Don't expect too much on the plot twist, heavy-action scenes or any dramatically surprising ending because the movie does not take itself too seriously, as that is its established style.

• The setting of the movie looks beautifully picturesque, especially the lake, and it should, considering that it was shot in Croatia and Malta, among other landscapes.

Trivia:

• J. K. Simmons and Joshua Henry are the only two American actors in this movie.Cinema Online, 11 September 2017
  

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត