ពត៌មានពីភាពយន្ត

Hacker

Alex Danyliuk turns to a life of online crime and identity theft after his family hits financial trouble. He then befriends Sye, a street-wise hustler, and Kira, a hacker and a secret FBI mole. After successfully causing a financial market meltdown through hacking, they gain the attention of a mysterious hacker and FBI`s number one target, Z.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 11 Dec 2016
Genre: Crime / Drama / Thriller
Running Time: 105 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Callan McAuliffe, Lorraine Nicholson, Daniel Eric Gold
Director: Akan Satayev
Format: 2D


[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត