ពត៌មានពីភាពយន្ត

Rings

Thirteen years after the event in "The Ring", Samara returns with a familiar video tape and is set to strike a couple, Holt and Julia.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 2 Feb 2017
Genre: Horror
Running Time: 105 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Matilda Lutz, Alex Roe, David Dorfman, Johnny Galecki, Aimee Teegarden
Director: F. Javier Gutiérrez
Format: 2D


[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត