ពត៌មានពីភាពយន្ត

Rings

Thirteen years after the event in "The Ring", Samara returns with a familiar video tape and is set to strike a couple, Holt and Julia.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 2 Feb 2017
Genre: Horror
Running Time: 105 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Matilda Lutz, Alex Roe, David Dorfman, Johnny Galecki, Aimee Teegarden
Director: F. Javier Gutiérrez
Format: 2D


[More] [Trailers]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Cinnamon Lion

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: “The Ring”

The Good, the Bad and the Possessed Tape:

• The movie is not exactly terrible, but most of its plot is merely recycled materials from what worked the first time, and the 'fresh' idea it has doesn't end up contributing much either.

• It also fails to instil the same slow-burning, primal scares that made the first film such a memorable success. Now, most of it resorts to jump scare moments.

• However the movie has a nice blend into the modern era, dropping the outdated VHS tapes for modern day MP4 files which is way more dangerous and easily spread around than before.

Trivia:

• Bonnie Morgan who plays Samara in this film, was also featured in "The Ring Two" (2005) as Samara in the well crawling sequence, though she was uncredited.


Cinema Online, 10 February 2017
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត