25 កក្កដា 2019
14 មិថុនា 2019
28 មិថុនា 2019
7 មិថុនា 2019
25 មេសា 2019
 • Avengers: Endgame (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វីរជន
  តារាសម្តែង: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch
  Avengers: Endgame
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 មេសា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
26 មេសា 2019
1 ឧសភា 2019
 • Captive State (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders
  Captive State
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 ឧសភា 2019
 • Inhuman Kiss (Thai, NA)
  រន្ធត់ / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Oabnithi Wiwattanawarang, Phantira Pipityakorn, Sapol Assawamunkong
  Inhuman Kiss
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 ឧសភា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Inhuman Kiss (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់ / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Oabnithi Wiwattanawarang, Phantira Pipityakorn, Sapol Assawamunkong
  Inhuman Kiss
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Okko's Inn (Japanese, ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Seiran Kobayashi, Nana Mizuki, Satsumi Matsuda
  Okko's Inn
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 ឧសភា 2019
  ភាសា: Japanese
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Okko's Inn (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Seiran Kobayashi, Nana Mizuki, Satsumi Matsuda
  Okko's Inn
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
3 ឧសភា 2019
 • The Returning (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Ario Bayu, Laura Basuki, Tissa Biani
  The Returning
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Teen Spirit (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Elle Fanning, Rebecca Hall, Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska
  Teen Spirit
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 ឧសភា 2019
 • The Hole In The Ground (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Seána Kerslake, James Cosmo, Simone Kirby
  The Hole In The Ground
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 ឧសភា 2019
 • ផ្ទះចុងភូមិ (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  ផ្ទះចុងភូមិ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • P Storm (ភាសាចិនកាតាំង, ភាសាអង់គ្លេស,Chinese)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Louis Koo, Raymond Lam Fung, Gordon Lam, Kevin Cheng, KaTung Lam, Chrissie Chau, Julian Cheung
  P Storm
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកាតាំង
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,Chinese
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
9 ឧសភា 2019
10 ឧសភា 2019
 • Cold Pursuit (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Tom Bateman, Tom Jackson, Domenick Lombardozzi
  Cold Pursuit
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Pokémon Detective Pikachu (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Ryan Reynolds, Ken Watanabe
  Pokémon Detective Pikachu
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 ឧសភា 2019
15 ឧសភា 2019
 • Race To Freedom: Um Bok Dong (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Race To Freedom: Um Bok Dong
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 ឧសភា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 ឧសភា 2019
 • John Wick: Chapter 3 - Parabellum (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Ruby Rose
  John Wick: Chapter 3 - Parabellum
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 ឧសភា 2019
 • Belleville Cop (French, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Belleville Cop
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 ឧសភា 2019
  ភាសា: French
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 ឧសភា 2019
 • Pee Nak (Thai, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Chinawut Indracusin, Vachiravit Paisarnkulwong, Bhuripat Vejvongsatechavat, Witthawat Rattanaboonbaramee, Atiwat Saengtien, Jannine Parawie Weigel
  Pee Nak
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 ឧសភា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Ad Astra (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Brad Pitt, Ruth Negga, Jamie Kennedy, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones
  Ad Astra
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 ឧសភា 2019
 • Brightburn (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones
  Brightburn
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
27 ឧសភា 2019
 • St. Agatha (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  St. Agatha
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 ឧសភា 2019
 • Misteri Dilaila (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Zul Ariffin, Elizabeth Tan, Rosyam Nor, Sasqia Dahuri
  Misteri Dilaila
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
30 ឧសភា 2019
31 ឧសភា 2019
6 មិថុនា 2019
 • សើចកប់ (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  សើចកប់
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • X-Men: Dark Phoenix (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Jessica Chastain
  X-Men: Dark Phoenix
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 មិថុនា 2019
 • The Secret Life Of Pets 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell
  The Secret Life Of Pets 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Remi, Nobody's Boy (French, ភាសាអង់គ្លេស)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier
  Remi, Nobody's Boy
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មិថុនា 2019
  ភាសា: French
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 មិថុនា 2019
14 មិថុនា 2019
 • It Could Be Him (Thai, NA)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Setthapong Phiangphor, Ruangrit Siripanich, Chonnipha Wisetsood
  It Could Be Him
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 មិថុនា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Long Shot (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Seth Rogen, Charlize Theron, O'Shea Jackson, Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael, Ravi Patel, Alexander Skarsgard
  Long Shot
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 មិថុនា 2019
 • Annabelle Comes Home (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Patrick Wilson, Vera Farmiga
  Annabelle Comes Home
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 កក្កដា 2019
 • Midsommar (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Midsommar
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កក្កដា 2019
11 កក្កដា 2019
 • Escape Plan: The Extractors (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Malese Jow
  Escape Plan: The Extractors
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 កក្កដា 2019
 • Ip Man 4 (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  តារាសម្តែង: NA
  Ip Man 4
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 កក្កដា 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 កញ្ញា 2019
 • It: Chapter Two (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean
  It: Chapter Two
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ