5 វិច្ឆិកា 2018
21 វិច្ឆិកា 2018
14 កញ្ញា 2018
19 តុលា 2018
16 សីហា 2018
17 សីហា 2018
18 សីហា 2018
 • Maquia: When The Promised Flower Blooms (Japanese, ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Manaka Iwami, Miyu Irino, Ai Kayano, Yuki Kaji
  Maquia: When The Promised Flower Blooms
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 សីហា 2018
  ភាសា: Japanese
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 សីហា 2018
 • Along With The Gods 2: The Last 49 Days (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Ha Jung-Woo, Ju Ji-Hoon, Kim Hyang-Gi, Ma Dong-Seok
  Along With The Gods 2: The Last 49 Days
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Vinhean Tingmong (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  Vinhean Tingmong
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Mile 22 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Mark Wahlberg, John Malkovich, Lauren Cohan
  Mile 22
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Along With The Gods 2: The Last 49 Days (Korean, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Ha Jung-Woo, Ju Ji-Hoon, Kim Hyang-Gi, Ma Dong-Seok
  Along With The Gods 2: The Last 49 Days
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 សីហា 2018
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
24 សីហា 2018
27 សីហា 2018
 • The Mermaid: Lake Of The Dead (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Victoria Agalakova, Igor Khripunov, Efim Petrunin, Nikita Elenev
  The Mermaid: Lake Of The Dead
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NC15
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 សីហា 2018
30 សីហា 2018
 • Gaston Lagaffe (French, NA)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Theo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Jérôme Commander, Arnaud Ducret
  Gaston Lagaffe
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 សីហា 2018
  ភាសា: French
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • L Storm (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Louis Koo, Julian Cheung, Kevin Cheng, Stephy Tang
  L Storm
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
31 សីហា 2018
 • The 400 Bravers (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Pornlert Pipatrungruang, Payap Khamphan, Pisal Techawipak, Saitharn Niyomkarn, Supakorn Kitsuwon, Khwanjira Buakong
  The 400 Bravers
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Crazy Rich Asians (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Michelle Yeoh
  Crazy Rich Asians
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
6 កញ្ញា 2018
 • Detective Dee: The Four Heavenly Kings (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Mark Chao, Feng Shaofeng, Lin Gengxin, Sandra Ma, Carina Lau
  Detective Dee: The Four Heavenly Kings
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Final Score (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Julian Cheung
  Final Score
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 កញ្ញា 2018
 • The Nun (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Charlotte Hope
  The Nun
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • សស្រ្តា 9 (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Kanokchat Manyaton, Savitree Suttichanond, Vorarit Fuangarome
  សស្រ្តា 9
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 កញ្ញា 2018
 • Kin (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Myles Truitt, Jack Reynor, Zoe Kravitz, Carrie Coon, Dennis Quaid, James Franco
  Kin
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 កញ្ញា 2018
 • The Predator (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay, Thomas Jane
  The Predator
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 កញ្ញា 2018
 • Sabrina (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Luna Maya, Christian Sugiono, Sara Wijayanto
  Sabrina
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • A Simple Favor (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Anna Kendrick, Blake Lively
  A Simple Favor
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 កញ្ញា 2018
 • The House With A Clock In Its Walls (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Colleen Camp
  The House With A Clock In Its Walls
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 កញ្ញា 2018
 • Down A Dark Hall (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrman
  Down A Dark Hall
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 កញ្ញា 2018
 • Night School (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Taran Killam
  Night School
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Smallfoot (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Channing Tatum, James Corden, Zendaya
  Smallfoot
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
4 តុលា 2018
 • Venom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott
  Venom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
5 តុលា 2018
 • The Spell (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  The Spell
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • A Star Is Born (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott
  A Star Is Born
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Project Gutenberg (ភាសាចិនកាតាំង, NA)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Chow Yun-Fat, Aaron Kwok
  Project Gutenberg
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកាតាំង
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 តុលា 2018
11 តុលា 2018
 • Bad Times At The El Royale (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth
  Bad Times At The El Royale
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 តុលា 2018
 • Goosebumps 2: Haunted Halloween (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: Jack Black, Madison Iseman, Odeya Rush, Ben O'Brien, Caleel Harris
  Goosebumps 2: Haunted Halloween
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 តុលា 2018
 • Halloween (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak
  Halloween
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 តុលា 2018
 • 23:59 The Haunting Hour (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Mark Lee, Wang Lei, Noah Yap
  23:59 The Haunting Hour
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 តុលា 2018
 • Mojin: The Worm Valley (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Cai Heng, Gu Xuan, Yu Heng, Cheng Taishen
  Mojin: The Worm Valley
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
26 តុលា 2018
 • Hunter Killer (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini
  Hunter Killer
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 វិច្ឆិកា 2018
 • Bohemian Rhapsody (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton
  Bohemian Rhapsody
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 វិច្ឆិកា 2018
 • Overlord (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jovan Adepo, Jacob Anderson, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker
  Overlord
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 វិច្ឆិកា 2018
9 វិច្ឆិកា 2018
12 វិច្ឆិកា 2018
 • Zombiepura (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Alaric Tay, Benjamin Heng
  Zombiepura
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 វិច្ឆិកា 2018
 • Widows (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Viola Davis, Cynthia Erivo, André Holland, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Carrie Coon
  Widows
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 វិច្ឆិកា 2018
21 វិច្ឆិកា 2018
 • Creed 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  តារាសម្តែង: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren
  Creed 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Robin Hood (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Taron Egerton, Eve Hewson, Jamie Dornan, Jamie Foxx
  Robin Hood
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
30 វិច្ឆិកា 2018
 • Colourful (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Colourful
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 ធ្នូ 2018
 • Master Z: Ip Man Legacy (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  តារាសម្តែង: Mark Chao, Zhang Jin, Dave Bautista, Tony Jaa, Michelle Yeoh
  Master Z: Ip Man Legacy
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ក្បាច់គុណ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 ធ្នូ 2018
13 ធ្នូ 2018
14 ធ្នូ 2018
20 ធ្នូ 2018
 • Alita: Battle Angel (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson
  Alita: Battle Angel
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Bumblebee (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker
  Bumblebee
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 ធ្នូ 2018
 • Aquaman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe
  Aquaman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 ធ្នូ 2018
 • Holmes And Watson (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Will Ferrell, John C. Reilly, Lauren Lapkus, Rob Brydon
  Holmes And Watson
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ