21 មីនា 2019
5 មេសា 2019
19 មេសា 2019
28 មីនា 2019
9 ឧសភា 2019
21 កុម្ភះ 2019
22 កុម្ភះ 2019
 • Take Point (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Ha Jung-Woo, Lee Seon-Gyun, Jennifer Ehle, Kevin Durand, Kang Shin-Cheol, Yang Ji-Soo
  Take Point
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Green Book (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
  Green Book
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Take Point (Korean, NA)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Ha Jung-Woo, Lee Seon-Gyun, Kang Shin-Cheol, Yang Ji-Soo, Jennifer Ehle, Kevin Durand
  Take Point
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 កុម្ភះ 2019
 • The Rope Curse (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាអង់គ្លេស,Chinese)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Kimi Hsia, Jason Tsou, Chen Bor Jeng, Sun Ke-Fang
  The Rope Curse
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,Chinese
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 កុម្ភះ 2019
 • ទារុណកម្មខ្មោច (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  ទារុណកម្មខ្មោច
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NC15
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Mojin: The Worm Valley (ភាសាចិនកុកងឺ, NA)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Cai Heng, Gu Xuan, Yu Heng, Cheng Taishen, Chen Yusi, Ma Yuke
  Mojin: The Worm Valley
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កុម្ភះ 2019
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 មីនា 2019
 • Fighting With My Family (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Florence Pugh, Jack Lowden, Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn, Dwayne Johnson
  Fighting With My Family
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 មីនា 2019
 • Down A Dark Hall (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrman
  Down A Dark Hall
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 មីនា 2019
 • Captain Marvel (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch
  Captain Marvel
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
 • ឃុនបាន់លឺ (Thai, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Sunaree Ratchasima, Paytaai Wongkamlao, Latkamon Pinrojkirati
  ឃុនបាន់លឺ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មីនា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Gravity Of Love (Thai, NA)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  Gravity Of Love
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មីនា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • លេាកប្តី (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  លេាកប្តី
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 មីនា 2019
 • On The Basis Of Sex (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston
  On The Basis Of Sex
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 មីនា 2019
 • The Rope Curse (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Kimi Hsia, Jason Tsou, Chen Bor Jeng, Sun Ke-Fang
  The Rope Curse
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 មីនា 2019
 • Wonder Park (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Brianna Denski, Matthew Broderick, Jennifer Garner, Kenan Thompson, Ken Jeong, Mila Kunis
  Wonder Park
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 មីនា 2019
 • Us (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Tim Heidecker
  Us
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 មីនា 2019
 • I Still See You (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Bella Thorne, Dermot Mulroney, Richard Harmon
  I Still See You
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 មីនា 2019
 • In The Life Of Music (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា / គ្រួសារ / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Ellen Wong, Sreynan Chea, Vannarith Phem, Sovuthy Ker
  In The Life Of Music
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / គ្រួសារ / ប្រវត្តិសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Krut: The Himmaphan Warriors (Thai, NA)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Rong Kaomoonkadee, Nadech Kugimiya
  Krut: The Himmaphan Warriors
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 មីនា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Friend Zone (Thai, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង / ស្នេហា / យុវវ័យ
  តារាសម្តែង: Naphat Siangsomboon, Pimchanok Luevisadpaibul
  Friend Zone
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 មីនា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា / យុវវ័យ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 មីនា 2019
 • Hit-And-Run Squad (Korean, NA)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Gong Hyo-Jin, Ryu Jun-Yeol, Cho Jung-Seok, Yum Jung-Ah
  Hit-And-Run Squad
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មីនា 2019
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Dumbo (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin
  Dumbo
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Hit-And-Run Squad (ភាសាខ្មែរ, NA)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Gong Hyo-Jin, Ryu Jun-Yeol, Cho Jung-Seok, Yum Jung-Ah
  Hit-And-Run Squad
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 មីនា 2019
 • The Returning (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Ario Bayu, Laura Basuki, Tissa Biani
  The Returning
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 មីនា 2019
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 មេសា 2019
 • Shazam! (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Grace Fulton
  Shazam!
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 មេសា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 មេសា 2019
 • Hellboy (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane, Daniel Dae Kim
  Hellboy
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 មេសា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 មេសា 2019
 • The Curse Of La Llorona (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Linda Cardellini, Patricia Velásquez, Sean Patrick Thomas, Raymond Cruz
  The Curse Of La Llorona
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 មេសា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Pet Sematary (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow
  Pet Sematary
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 មេសា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
26 មេសា 2019
 • Reside (Thai, NA)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Reside
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 មេសា 2019
  ភាសា: Thai
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
9 ឧសភា 2019
 • The Hustle (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp, Ingrid Oliver
  The Hustle
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 ឧសភា 2019
 • Pokémon Detective Pikachu (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Ryan Reynolds, Ken Watanabe
  Pokémon Detective Pikachu
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 ឧសភា 2019
 • John Wick: Chapter 3 - Parabellum (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Ruby Rose
  John Wick: Chapter 3 - Parabellum
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
31 ឧសភា 2019
 • Godzilla: King Of The Monsters (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance
  Godzilla: King Of The Monsters
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:31 ឧសភា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 មិថុនា 2019
 • The Secret Life Of Pets 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Patton Oswalt, Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell
  The Secret Life Of Pets 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មិថុនា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 កញ្ញា 2019
 • It: Chapter Two (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean
  It: Chapter Two
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 កញ្ញា 2019
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ