23 មីនា 2018
21 ឧសភា 2018
26 មេសា 2018
25 មករា 2018
29 មករា 2018
 • Den Of Thieves (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Gerard Butler, 50 Cent, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson, Jr., Evan Jones
  Den Of Thieves
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 មករា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 កុម្ភះ 2018
2 កុម្ភះ 2018
 • Premika Parab (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Natthasit Kotimanuswanich, Gena Desouza, Pramotte Pathan, Kidakarn Chatkawmanee, Anongnart Yusananda
  Premika Parab
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កុម្ភះ 2018
 • Day Of The Dead (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Sophie Skelton, Johnathon Schaech, Jeff Gum, Marcus Vanco
  Day Of The Dead
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 កុម្ភះ 2018
 • A Bad Moms Christmas (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Cheryl Hines, Christine Baranski, Susan Sarandon
  A Bad Moms Christmas
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Winchester (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson
  Winchester
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Fifty Shades Freed (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, Arielle Kebbel, Brant Daugherty, Luke Grimes
  Fifty Shades Freed
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
9 កុម្ភះ 2018
14 កុម្ភះ 2018
 • Peter Rabbit (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: James Corden, Margot Robbie, Rose Byrne, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Domhnall Gleeson, Steve Buscemi, Kevin Hart
  Peter Rabbit
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
15 កុម្ភះ 2018
16 កុម្ភះ 2018
 • The Monkey King 3 (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Aaron Kwok, Feng Shaofeng, Zanilia Zhao, Lin Chi Ling, Yuen King-Tan
  The Monkey King 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • អ្នកប្រមាញ់សត្វចម្លែក វគ្គ​ 2 (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស,Chinese)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Bai Baihe, Jing Boran, Tony Leung Chiu-Wai, Li Yuchun, Tony Yang
  អ្នកប្រមាញ់សត្វចម្លែក វគ្គ​ 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,Chinese
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Monster Hunt 2 (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាអង់គ្លេស,Chinese)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Bai Baihe, Jing Boran, Tony Leung Chiu-Wai, Li Yuchun, Tony Yang
  Monster Hunt 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,Chinese
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
19 កុម្ភះ 2018
 • Marrowbone (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Mia Goth, Charlie Heaton
  Marrowbone
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 កុម្ភះ 2018
 • Final Semester (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)

  តារាសម្តែង: NA
  Final Semester
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង:
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Guardians Of The Tomb (ភាសាអង់គ្លេស / Chinese, NA)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Li Bingbing, Kellan Lutz, Kelsey Grammer, Shane Jacobson, Wu Chun
  Guardians Of The Tomb
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស / Chinese
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 កុម្ភះ 2018
 • Realms (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Praya Lundberg, Pitchaya Nitipaisankul, Ryan Kelley, Madison Mckinley
  Realms
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កុម្ភះ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 មីនា 2018
2 មីនា 2018
 • Death Wish (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Dean Norris
  Death Wish
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Operation Red Sea (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / សង្គ្រាម
  តារាសម្តែង: Prince Mak, Zhang Yi, Hai Qing, Du Jiang, Huang Jingyu
  Operation Red Sea
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / សង្គ្រាម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Game Night (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Jesse Plemons, Jeffrey Wright
  Game Night
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 មីនា 2018
 • Selfie From Hell (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Alyson Walker, Tony Giroux, Meelah Adams
  Selfie From Hell
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • A Wrinkle In Time (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Storm Reid, Zach Galifianakis, Chris Pine
  A Wrinkle In Time
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / គ្រួសារ / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
12 មីនា 2018
16 មីនា 2018
 • Tomb Raider (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Alicia Vikander, Walton Goggins, Daniel Wu, Dominic West
  Tomb Raider
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
22 មីនា 2018
23 មីនា 2018
 • Sherlock Gnomes (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Johnny Depp, Emily Blunt, James McAvoy
  Sherlock Gnomes
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Midnight Sun (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle
  Midnight Sun
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 មីនា 2018
 • Ghost Net (ភាសាចិនកាតាំង, ភាសាអង់គ្លេស,Chinese)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Carlos Chan, Bryant Mak, Ashina Kwok, Cherry Pau, Kabby Hui
  Ghost Net
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 មីនា 2018
  ភាសា: ភាសាចិនកាតាំង
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,Chinese
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
30 មីនា 2018
2 មេសា 2018
 • A Quiet Place (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds
  A Quiet Place
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មេសា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 មេសា 2018
 • Blockers (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena, Kathryn Newton
  Blockers
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 មេសា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 មេសា 2018
 • Rampage (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Joe Manganiello, Jake Lacy
  Rampage
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 មេសា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
26 មេសា 2018
 • Love, Simon (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: NA
  Love, Simon
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 មេសា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
3 ឧសភា 2018
 • Avengers: Infinity War (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វីរជន
  តារាសម្តែង: Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Karen Gillan, Tom Holland, Samuel L. Jackson, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Zoe Saldana, Scarlett Johansson, Tessa Thompson, Gwyneth Paltrow, Dave Bautista, Jon Favreau, Don Cheadle, Paul Bettany, Cobie Smulders, Anthony Mackie, Benedict Wong
  Avengers: Infinity War
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 ឧសភា 2018
 • Deadpool 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Leslie Uggams
  Deadpool 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
18 ឧសភា 2018
 • A Star Is Born (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  A Star Is Born
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 ឧសភា 2018
 • Slender Man (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Jaz Sinclair, Joey King, Julia Goldani Telles, Annalise Basso
  Slender Man
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
24 ឧសភា 2018
 • Solo: A Star Wars Story (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Solo: A Star Wars Story
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 ឧសភា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 មិថុនា 2018
 • Jurassic World: Fallen Kingdom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda
  Jurassic World: Fallen Kingdom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 មិថុនា 2018
 • Ocean's 8 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: NA
  Ocean's 8
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 មិថុនា 2018
 • The Incredibles 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: NA
  The Incredibles 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 មិថុនា 2018
 • Tag (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Tag
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 មិថុនា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 កក្កដា 2018
 • The Purge: The Island (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  The Purge: The Island
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 កក្កដា 2018
 • Ant-Man And The Wasp (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / វីរជន
  តារាសម្តែង: Paul Rudd, Evangeline Lilly
  Ant-Man And The Wasp
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 កក្កដា 2018
13 កក្កដា 2018
 • Skyscraper (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber, Byron Mann
  Skyscraper
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 កក្កដា 2018
20 កក្កដា 2018
 • Mamma Mia: Here We Go Again (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Meryl Streep, Lily James, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Jeremy Irvine, Colin Firth, Julie Walters, Cher
  Mamma Mia: Here We Go Again
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 កក្កដា 2018
 • Mission Impossible 6 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: NA
  Mission Impossible 6
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កក្កដា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 សីហា 2018
 • The Equalizer 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  The Equalizer 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Predator (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Jacob Tremblay, Thomas Jane
  The Predator
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
9 សីហា 2018
 • Barbie (ភាសាអង់គ្លេស, NA)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Barbie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: NA
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 សីហា 2018
 • The Meg (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  The Meg
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 សីហា 2018
 • Crazy Rich Asians (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Michelle Yeoh
  Crazy Rich Asians
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
29 សីហា 2018
 • Cadaver (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Cadaver
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:29 សីហា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 កញ្ញា 2018
 • The Darkest Minds (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Patrick Gibson
  The Darkest Minds
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 កញ្ញា 2018
 • Alpha (3D) (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Jens Hultén
  Alpha (3D)
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
21 កញ្ញា 2018
 • Scarface (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Scarface
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The House With A Clock In Its Walls (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Colleen Camp
  The House With A Clock In Its Walls
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
28 កញ្ញា 2018
 • Smallfoot (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)

  តារាសម្តែង: NA
  Smallfoot
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង:
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Night School (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Night School
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 កញ្ញា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
4 តុលា 2018
 • Venom (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Venom
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:4 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 តុលា 2018
 • Johnny English 3 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: NA
  Johnny English 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
11 តុលា 2018
 • Bad Times At The El Royale (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Chris Hemsworth, Jeff Bridges
  Bad Times At The El Royale
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 តុលា 2018
 • Goosebumps: Horrorland (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: NA
  Goosebumps: Horrorland
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 តុលា 2018
 • The Girl In The Spider's Web (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  The Girl In The Spider's Web
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 តុលា 2018
 • Mowgli (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Rohan Chand, Andy Serkis, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Tom Hollander, Cate Blanchett, Naomie Harris, Matthew Rhys, Freida Pinto, Jack Reynor, Peter Mullan, Eddie Marsan
  Mowgli
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Halloween (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Halloween
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 តុលា 2018
 • Overlord (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: NA
  Overlord
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 តុលា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
1 វិច្ឆិកា 2018
 • X-Men: Dark Phoenix (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters, Jessica Chastain
  X-Men: Dark Phoenix
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:1 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 វិច្ឆិកា 2018
 • Holmes And Watson (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: NA
  Holmes And Watson
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Grinch (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Benedict Cumberbatch
  The Grinch
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 វិច្ឆិកា 2018
 • Widows (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Viola Davis, Cynthia Erivo, André Holland, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, Carrie Coon
  Widows
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 វិច្ឆិកា 2018
 • Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Johnny Depp, Jude Law, Zoe Kravitz
  Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 វិច្ឆិកា 2018
 • Creed 2 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  តារាសម្តែង: NA
  Creed 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 វិច្ឆិកា 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / កីឡា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 ធ្នូ 2018
14 ធ្នូ 2018
 • Mortal Engines (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae
  Mortal Engines
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 ធ្នូ 2018
 • Bumblebee (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Bumblebee
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 ធ្នូ 2018
 • Aquaman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Aquaman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 ធ្នូ 2018
 • Bohemian Rhapsody (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boynton
  Bohemian Rhapsody
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 ធ្នូ 2018
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ប្រវត្តិរូប / មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ