23 កុម្ភះ 2017
 • Your Name (Japanese, ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចលជប៉ុន
  តារាសម្តែង: Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryo Narita
  Your Name
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: Japanese
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចលជប៉ុន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • ជួយអូនផង (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង / រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Phol Povviroth, Saray Sakana, Sok Somavatey, Mom Sotheara
  ជួយអូនផង
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Guardians (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Sebastien Sisak, Sanzhar Madiyev, Anton Pampushnyy, Alina Lanina
  Guardians
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • The Last Face (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jean Reno
  The Last Face
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [English Synopsis]
 • The Lego Batman Movie (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Will Arnett, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson, Ralph Fiennes
  The Lego Batman Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
27 កុម្ភះ 2017
2 មីនា 2017
 • Tik Jit Mday Samay Tmey (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Ampor Tevi, Socheata Sveng, Dy Saweth, Duch Lida, Sok Somavatey
  Tik Jit Mday Samay Tmey
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Logan (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Hugh Jackman, Patrick Stewart
  Logan
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
8 មីនា 2017
9 មីនា 2017
 • The Shack (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer
  The Shack
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 មីនា 2017
16 មីនា 2017
20 មីនា 2017
 • Keep Watching (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Bella Thorne, Ioan Gruffudd, Chandler Riggs, Leigh Whannell
  Keep Watching
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 មីនា 2017
 • លង់ស្នេហ៍អ្នកគ្រូ (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  កំប្លែង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Sam, Cherm, Choy, Yaro, Duch Lida, Neay Peak Mi
  លង់ស្នេហ៍អ្នកគ្រូ
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Power Rangers (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Dacre Montgomery, Becky Gomez, Ludi Lin, Naomi Scott, RJ Cyler, Elizabeth Banks
  Power Rangers
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Life (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal, Hiroyuki Sanada
  Life
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
24 មីនា 2017
30 មីនា 2017
3 មេសា 2017
 • Siam Square (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Siam Square
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 មេសា 2017
 • Smurfs: The Lost Village (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Demi Lovato, Mandy Patinkin, Jack McBrayer, Danny Pudi, Joe Manganiello, Rainn Wilson
  Smurfs: The Lost Village
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Mindgamers (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  Mindgamers
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • From A House On Willow Street (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  From A House On Willow Street
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:6 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 មេសា 2017
 • The Fate Of The Furious (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Charlize Theron
  The Fate Of The Furious
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Wonder (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Julia Roberts
  Wonder
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 មេសា 2017
 • Before I Fall (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley
  Before I Fall
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
21 មេសា 2017
 • Unforgettable (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Isabella Rice, Cheryl Ladd
  Unforgettable
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:21 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 មេសា 2017
10 ឧសភា 2017
 • Barbie (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Barbie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ឧសភា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 ឧសភា 2017
 • King Arthur: Legend Of The Sword (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Charlie Hunnam, Astrid Bergés-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou
  King Arthur: Legend Of The Sword
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 ឧសភា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Mother/Daughter (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Amy Schumer, Goldie Hawn, Christopher Meloni, Ike Barinholtz, Oscar Jaenada
  Mother/Daughter
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 ឧសភា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 ឧសភា 2017
 • Everything, Everything (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Amandla Stenberg, Nick Robinson
  Everything, Everything
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 ឧសភា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 ឧសភា 2017
26 ឧសភា 2017
 • Baywatch (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Jon Bass, Priyanka Chopra, Hannibal Buress
  Baywatch
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 ឧសភា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 មិថុនា 2017
 • Wonder Woman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វីរជន
  តារាសម្តែង: Gal Gadot, Chris Pine, Lucy Davis, Connie Nielsen, Robin Wright
  Wonder Woman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
8 មិថុនា 2017
 • The Divergent Series: Ascendant (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / ស្នេហា / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Octavia Spencer
  The Divergent Series: Ascendant
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្នេហា / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 មិថុនា 2017
 • Rock That Body (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell, Zoe Kravitz
  Rock That Body
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 មិថុនា 2017
 • Transformers: The Last Knight (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Isabela Moner, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Santiago Cabrera, Anthony Hopkins
  Transformers: The Last Knight
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
30 មិថុនា 2017
 • Despicable Me 3 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Steve Carell, Trey Parker, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Russell Brand
  Despicable Me 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 កក្កដា 2017
13 កក្កដា 2017
14 កក្កដា 2017
 • Midnight Sun (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle
  Midnight Sun
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កក្កដា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 កក្កដា 2017
27 កក្កដា 2017
 • The Dark Tower (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Jackie Earle Haley, Katheryn Winnick
  The Dark Tower
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កក្កដា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
3 សីហា 2017
 • The Emoji Movie (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: T.J. Miller, Ilana Glazer, James Corden
  The Emoji Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Alien: Covenant (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Michael Fassbender, Noomi Rapace
  Alien: Covenant
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 សីហា 2017
 • Cars 3 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Bonnie Hunt, Cheech Marin
  Cars 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
11 សីហា 2017
 • Chips (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Dax Shepard, Michael Pena, Vincent D'Onofrio, Adam Brody, Rosa Salazar
  Chips
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 សីហា 2017
 • Baby Driver (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey, Eiza González
  Baby Driver
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
18 សីហា 2017
 • The Hitman's Bodyguard (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Yung, Salma Hayek
  The Hitman's Bodyguard
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:18 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 កញ្ញា 2017
 • The Solutrean (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: NA
  The Solutrean
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កញ្ញា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / មនោសញ្ជោតនា / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
25 កញ្ញា 2017
 • Flatliners (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Flatliners
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:25 កញ្ញា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
5 តុលា 2017
 • Kingsman: The Golden Circle (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum
  Kingsman: The Golden Circle
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:5 តុលា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 តុលា 2017
7 តុលា 2017
 • My Little Pony: The Movie (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Tara Strong, Ashleigh Ball, Andrea Libman
  My Little Pony: The Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 តុលា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / ស្រមើស្រមៃ / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 តុលា 2017
 • Insidious: Chapter 4 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: NA
  Insidious: Chapter 4
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 តុលា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 វិច្ឆិកា 2017
 • Murder On The Orient Express (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  តារាសម្តែង: Kenneth Branagh, Tom Bateman, Lucy Boynton, Olivia Colman, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp
  Murder On The Orient Express
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 វិច្ឆិកា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / អាថ៌កំបាំង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 វិច្ឆិកា 2017
 • Let It Snow (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  Let It Snow
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 វិច្ឆិកា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 វិច្ឆិកា 2017
 • He's Out There (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Yvonne Strahovski, Anna Pniowsky, Abigail Pniowsky, Justin Bruening
  He's Out There
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 វិច្ឆិកា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 ធ្នូ 2017
 • The Star (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: NA
  The Star
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:7 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
22 ធ្នូ 2017
 • Ferdinand (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គ្រួសារ
  តារាសម្តែង: NA
  Ferdinand
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:22 ធ្នូ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គ្រួសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ