ចុះឈ្មោះជាសមាជិក
ចុះឈ្មោះជាសមាជិកដើម្បីទទួលបានដូចជម្រាបខាងក្រោមនេះ៖
  • ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង
  • ទទួលបានពត៌មានថ្មីៗតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
បំពេញចំនុចដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ផ្កាយជាដាច់ខាត ()
អ៊ីម៉ែល
លេខសម្ងាត់
ត្រូវមានតួរអក្សរយ៉ាងតិច ៦ រឺច្រើនជាង ប្រកាន់តួរអក្សរតូចធំ
បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់
ឈ្មោះពេញ
លេខទូរស័ព្ទដៃ
ភេទ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
   
ទីតាំង
ខ្ញុំយល់ស្របថាខ្ញុំបានអាន និង ទទួលស្គាល់ទៅលើ គោលការណ៍កម្មសិទ្ធឯកជន.

ចំណាំ៖ បន្ទាប់ពីអ្នកបានបំពេញពត៌មានដើម្បីចុះឈ្មោះរួច យើងនឹងធ្វើការផ្ញើរអ៊ីម៉ែលទៅកាន់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ សូមឆែកអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក និង ចុចលើដំណរដែលផ្តល់អោយដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ៊ីម៉ែលដែលធ្វើការចុះឈ្មោះ
ម៉ោងបញ្ចាំង