អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Zachary Levi

ឈ្មោះពេញ: Zachary Levi Pugh
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 29 Sep 1980
ទីកន្លែងកំណើត: Lake Charles, Louisiana, USA
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង