អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Woody Harrelson

ឈ្មោះពេញ: Woodrow Tracy Harrelson
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 23 Jul 1961
ទីកន្លែងកំណើត: Midland, Texas, US
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង