អំពីសិល្បករ & តារាល្បីៗ

Tom Holland

ឈ្មោះពេញ: Thomas Stanley Holland
ភេទ: Male
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត: 01 Jun 1996
ទីកន្លែងកំណើត: London, England
ប្រវត្តិក្នុងវិស័យភាពយន្ត
ម៉ោងបញ្ចាំង